Публічна оферта

Про надання послуг з розміщення віртуальних веб - серверів (хостингу), оренди віртуальних виділених серверів, виділених серверів і реєстрації доменних імен в мережі Інтернет, іменованих надалі "Послуги" на серверах ТОВ "Хостінг Україна", іменованого надалі "Виконавець", будь-якій юридичній або фізичній особі, іменованої надалі "Абонент".
Ця Угода носить характер публічного договору - оферти згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (оферти) та її Додатків. Цей Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх споживачів.
Цей Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем і Абонентами та не регулює права, обов'язки і відповідальність третіх осіб по відношенню до Виконавця. Третім особам, а також користувачам, зареєстрованим на сайті Виконавця, може бути надано право на направлення звернення Абоненту щодо вмісту веб-сайтів (веб-сторінок) Абонента. 

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічної офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати Послуг. Публічна оферта також вважається прийнятою Абонентом за умови його реєстрації на сайті Виконавця. Сайти Виконавця розташован за адресою https://www.ukraine.com.ua. Номером договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця. У наданні послуг Виконавцем може бути відмовлено органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також державним підприємствам, установам і організаціям – з метою дотримання ними Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

 • Абонент - особа, якій надаються Послуги, згідно з умовами Договору. Всі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто, за своїм вільним волевиявленням.
 • Виконавець - ТОВ "Хостінг Україна", за умови надання всіх, одного або декількох послуг Абоненту.
 • Послуги - послуги віртуального хостингу, та (або) оренди віртуальних виділених серверів, та (або) виділених серверів та (або) реєстрації доменних імен в мережі Інтернет, які Виконавець надає Абоненту.
 • Хостинг - послуга надання дискового простору для фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.
 • Домен (доменне ім'я) - символьне позначення, яке слугує для адресування вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) у зручній для людини формі.
 • Верифікація Абонента - підтвердження персональних даних Абонента, які були вказані ним під час реєстрації на сайті Виконавця, шляхом отримання від Абонента копії паспорта або інших документів, що засвідчують його особу або підтвердження таких даних за допомогою системи BankID, або за допомогою іншого сервісу, що посвідчує особу Абонента.
 • Панель керування Послугами - веб - інтерфейс і програмний інтерфейс (API), за допомогою якого Абонентом здійснюється управління Послугами Виконавця, а також в якому можна переглядати інформацію про оплату та терміни дії Послуг. Доступ до Панелі керування послугами надається Абоненту з використанням авторизації (логіну та паролю).
 • Адміністративне звернення - електронне звернення Виконавця, адресоване конкретному Абоненту, яке може містити у собі зауваження та/або вимогу та/або повідомлення, яке відображається у службовій області Панелі керування послугами Абонента, на що останній зобов'язується надати відповідь протягом 24 годин з моменту його відправлення йому або в іншій строк, встановлений Договором або законом.
 • Реєстратор - Виконавець, що надає послуги по технічному забезпеченню реєстрації, делегування і функціонування доменного імені.
 • Оператор реєстру - особа, яка здійснює заходи з технічного супроводження Реєстру.
 • Реєстрант - Абонент, якому та в інтересах якого Реєстратором надається послуга з реєстрації (делегування) доменного імені.
 • Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів і контактних осіб Реєстрантів, і надає інтерфейс для роботи Реєстраторів згідно встановлених правил і процедур.
 • Реєстрація (делегування) Доменного імені - послуга з виконання комплексу технічних заходів щодо створення записи про Доменне ім’я в реєстрі на замовлення і в інтересах Регистранта, результатом якої є закріплення за реєстрантом на певний строк права на використання відповідного доменного імені.
 • Трансфер - процедура зміни Реєстратора Доменного імені.
 • IP-адреса - мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за принципом IP - протоколу.
 • DNS-Сервер - комп'ютерна розподілена система, що забезпечує перетворення Доменних імен в IP-адреси та яка слугує для для отримання інформації про Домени.
 • Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • WHOIS - сервіс, призначений для отримання контактних даних і технічної інформації про доменні імена, IP-адреси і іншої мережевої інформації. Сервіс WHOIS є публічним сервісом мережі Інтернет (регламенти публічних сервісів розміщені за посиланням).
 • ICANN - Інтернет корпорація з управління Доменними іменами та IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Міжнародна організація, яка відповідальна за управління простором IP-адрес і систему доменних імен в мережі Інтернет.
 • BankID - спосіб верифікації осіб через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через мережу Інтернет.
 • Значення інших термінів і умовних позначень, що використовуються в Договорі, зазначені в Умовах надання послуг, Політиці конфіденційності. Деякі інші терміни, зокрема, технічні, є загальноприйнятими, і можуть бути розтлумачені так, як зазначені у відкритих джерелах.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В межах замовлених і оплачених Абонентом послуг, Виконавець надає Абоненту:
1.1.1. Послугу з реєстрації, продовження реєстрації за Абонентом Доменних імен та підтримки їх на DNS сервері Виконавця.
1.1.2. Можливість створення поштових скриньок для отримання та надсилання листів електронної пошти.
1.1.3. консультації, необхідні для користування Послугами;
1.1.4. Послугу оренди віртуального виділеного сервера;
1.1.5. Послугу оренди виділеного сервера;
1.1.6. Послугу віртуального хостингу.
1.2. Виконавець здійснює реєстрацію Доменного імені відповідно до договорів, укладених із Операторами реєстрів та іншими реєстраторами.
1.3. При наданні послуг з реєстрації Доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки реєстрації і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технічними особливостями процесу реєстрації і правилами, встановленими Оператором реєстру відповідної доменної зони. Також Виконавець не відповідає за відмову в реєстрації Домену з будь-яких інших технічних причин.
1.4. Нове Доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:
1.4.1. в заявці вказана повна, точна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації. Відповідальність за повноту, правильність та достовірність інформації і даних, викладених у заявці, несе Абонент.
1.4.2. дотримані правила реєстрації Доменних імен відповідної доменної зони.
1.5. Права на Доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього терміну передаються Абоненту за умови внесення ним відповідної плати, згідно з Розділом 4 цього Договору.
1.6. У разі, якщо зареєстрований Домен за будь-яких причин неможливо оформити на Абонента, і це не суперечить вимогам Реєстру, Виконавець має право оформити такий Домен, вказавши у відомостях про Регистранта Доменного імені свою контактну інформацію. В цьому випадку Виконавець не набуває права на такі доменні імена, не претендує на них і не несе замість Абонента відповідальності за законність реєстрації, за зміст та за використання таких Доменних імен.
1.7. Абонент підтверджує, що на момент укладення Договору і протягом усього терміну його дії, ані реєстрація Доменного імені, ані порядок його використання, ані інформація, розміщена на сайті Абонента, не порушують та не порушуватимуть прямо або непрямо (опосередковано) права третіх осіб. Абонент зобов'язаний реагувати на надіслані йому звернення (повідомлення) про порушення законодавства, порушення прав чи інших законних інтересів третіх осіб, та за наявності підстав - самостійно усувати відповідні порушення. За порушення вимог законодавства, прав інтелектуальної власності чи інших прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб або Виконавця, Абонент несе відповідальність перед цими третіми особами і перед Виконавцем відповідно до законодавства.
1.8. За зареєстрований Домен (Домени) за цим Договором, повернення коштів Виконавцем не провадиться за будь-яких умов. Послуга з реєстрації (продовження реєстрації) доменного імені за Абонентом вважається фактично наданої у момент реєстрації (продовження реєстрації) Доменного імені.
1.9. Зареєстрований Домен (Домени) за ініціативи Абонента може бути видалений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації будь-якими особами. Зареєстрований Домен може бути видалений (розделегований), переданий до панелі керування іншого користувача (згідно процедури передачі прав) за рішенням суб'єкта (органу), уповноваженого розглядати спори в сфері інтелектуальної власності (суду, адміністративного суду, господарського суду) або іншого уповноваженого органу (центру Всесвітньої організації інтелектуальної власності по арбітражу та посередництву).
1.10. Всі операції з Доменом виконуються згідно з правилами та регламентами доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

ІІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а у разі, якщо Абонент є фізичною особою - він також дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних. Детальні умови поводження з персональними даними Абонента регламентовані Політикою конфіденційності, що є Додатком до цього Договору.
2.2. Метою обробки персональних даних Абонента є можливість надання Послуг Виконавцем Абоненту, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських чи інших незаконних дій, а також вирішення проблем та підвищення рівня безпеки, усунення технічних несправностей, захист від загроз заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства, та інші цілі, визначені Політикою конфіденційності.
2.3. Укладаючи договір, Абонент підтверджує, що він фактично ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України "Про захист персональних даних", з цілями обробки персональних даних, які він і треті особи передають Виконавцю.
2.4. Дозвіл Абонента на обробку його персональних даних діє протягом всього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п'яти) років після закінчення його дії.
2.5. Видалення персональних даних здійснюється Виконавцем за заявою Абонента, та є підставою для розірвання Договору. Видалення персональних даних відбувається на умовах і в порядку, встановленому Політикою конфіденційності.
2.6. У разі надання послуг з реєстрації Доменного імені за Договором, дані, вказані в пункті 3.2.2. Договору, є обов'язковими для надання Реєстратору. Якщо надання послуг за Договором передбачає використання додаткової інформації, Реєстратор може вимагати від Регистранта надання такої інформації. Реєстрант надає будь-яку додаткову особисту інформацію на свій розсуд.
2.7. Персональні дані, надані Абонентом, будуть доступні співробітникам і підрядникам Виконавця.
2.8. Укладаючи цей Договір, Абонент погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Абонента третім особам, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені або продовження реєстрації), і що він належно повідомлений про кожен випадок надання персональних даних третім особам в межах мети, зазначеної у пункті 2.2. Договору. У разі зміни мети, з якою персональні дані Абонента передаються третім особам, Виконавець повідомляє Абонента про нову мету обробки персональних даних шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Абонентом.
2.9. З метою надання послуг реєстрації Доменного імені за Договором, у тому числі у випадках, передбачених Регламентами відповідних доменних зон, персональні дані Реєстранта, надані ним, можуть передаватися Операторам реєстру цих доменних зон, користувачам сервісів WHOIS, RDAP, ICANN, ескроу-агентам, а також Реєстратору, якого може Призначити ICANN для перенесення домену.
2.10. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Абонента з будь якою іншою метою, окрім цілей, зазначених у пункті 2.2. Договору, без відповідного повідомлення про це Абонента.
2.11. Абонент ініціює зміну наданих їм персональних даних в передбачених законом або цим Договором випадках.
2.12. Персональні дані, надані Абонентом, є особистою і конфіденційною інформацією у розумінні Політики конфіденційності, яка є невід 'ємною частиною Договору.
2.13. Порядок надання Виконавцем особистої інформації Абонента третім особам, а також гарантії захисту такої інформації зазначені в Політиці конфіденційності, яка є невід 'ємною частиною цього Договору.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:
3.1.1. Надати захищений WEB інтерфейс для реєстрації Абонента, обробити введені Абонентом дані і створити унікальний обліковий запис на підставі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до послуг у Панелі керування послугами.
3.1.2. Надавати послуги відповідно (співрозмірно) до суми абонентської оплати, внесеної згідно з Розділом 4 цього Договору.
3.1.3. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів і зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця.
3.1.4. Виконувати рішення судів, які набули законної сили, стосовно надання всіх або частини Послуг Абоненту, а в разі надання Абоненту Послуг з реєстрації Доменних імен - та рішення органів, уповноважених розглядати спори щодо реєстрації та використання Доменних імен за UDRP-процедурами, затвердженими на основі Процедур ICANN.
3.2. Обов'язки Абонента:
3.2.1. Надати повну, правдиву, достовірну, коректну та точну інформацію про себе, а також свої контактні дані в кількості, необхідній для надання послуг Виконавцем.
3.2.2. У разі надання Абоненту Послуг з реєстрації Доменних імен - своєчасно надавати Виконавцю наступну достовірну та актуальну інформацію відносно кожного Доменного імені, а саме: ПІБ (для юридичної особи - назва юридичної особи), адресу електронної пошти (e-mail), поштову адресу і номер телефону: Реєстранта, авторизованої контактної особи (у разі, якщо Реєстрантом домену є юридична особа).
3.2.3. Самостійно встановлювати і змінювати всі паролі і інші дані, що забезпечують доступ до Послуг, в тому числі які були надані Виконавцем, і нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці.
3.2.4. Підтримувати точність, актуальність і достовірність персональних даних про себе та інформувати Виконавця про зміну персональних даних Абонента, протягом 72 годин із моменту, коли такі дані змінилися.
3.2.5. Надавати відповідь на запити Виконавця про підтвердження актуальності наданої Абонентом персональної інформації протягом 24 годин з моменту відправлення Абоненту такого запиту.
3.2.6. На вимогу Виконавця надати копії паспорта або інших документів, що засвідчують особу, в т. ч. завірені електронним цифровим підписом Абонента, або верифікувати свою особу за допомогою системи BankID, чи іншого сервісу або інструменту.
3.2.7. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги відповідно обраного Виконавцем тарифного плану. Абонент зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про Умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.
3.2.8. Надати відповідь на адміністративне звернення або повідомлення Виконавця протягом 24 годин з моменту відправлення Абоненту такого звернення чи повідомлення.
3.2.9. Дотримуватися та забезпечити дотримання всіх вимог, передбачених Умовами надання послуг, не розміщувати на своїх сайтах неприйнятні матеріали та інформацію, не використовувати послуги для продажу, розповсюдження і розміщення товарів, робіт, послуг, обіг яких заборонено або обмежено.
3.2.10. Не розміщувати на серверах Виконавця державні інформаційні ресурси, а також не реєструвати Доменні імена, які обслуговують державні інформаційні ресурси, й інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", згідно з якими державні інформаційні ресурси повинні оброблятися в інформаційній (автоматизованій) системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
3.2.11. Абонент, який є Реєстрантом Доменного імені другого рівня у доменній зоні ".ua", додатково зобов'язаний: дотримуватися умов Єдиної політики розгляду суперечок у сфері доменних імен в домені .UA, Правил Єдиної політики вирішення спорів у сфері доменних імен в домені .UA, Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів у сфері доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
3.3. Права Виконавця:
3.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента у таких випадках:
3.3.1.1. Ненадходження своєчасної оплати за Послуги.
3.3.1.2. Надання Абонентом недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Виконавця.
3.3.1.3. Відсутності відповіді Абонента на запит Виконавця про верифікацію Абонента протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту направлення такого запиту Абоненту за допомогою e-mail повідомлення на актуальну адресу електронної пошти Абонента, або відправки SMS-повідомлення;
3.3.1.4. Відсутності відповіді на адміністративне звернення Виконавця протягом 24 годин з моменту відправлення такого звернення Абоненту одним із засобів, зазначених у п. п. 3.3.1.3. Договору;
3.3.1.5. Вчинення дій або бездіяльність, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, які надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступним через мережу Інтернет;
3.3.1.6. Розсилка або надсилання повідомлень через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах і конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсилкою розуміється як масова, в т.ч. автоматична розсилка кількох електронних листів великій кількості одержувачів, так і множинна розсилка електронних листів одному отримувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Абонента при таких розсилках, виконанних через іншого провайдера. Під повідомленнями маються на увазі повідомлення електронної пошти, програми обміну повідомленнями (Skype, Viber) та інших подібних засобів обміну інформацією;
3.3.1.7. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати чи у будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження у вчиненні зазначених дій;
3.3.1.8. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг Виконавця програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторським або іншими правами інтелектуальної власності, без дозволу власника, в тому числі посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову Послуг, які надаються, або створені на їх основі роботи, оскільки Послуги також є об'єктом авторських та інших прав інтелектуальної власності за умови наявності письмової вимоги власника цих прав про обмеження перерахованих дій;
3.3.1.9. Публікація та передача через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить чинному законодавству України або міжнародним договорам і конвенціям, згоду на обов’язковість яких надано Верховною радою України. Зокрема, це стосується матеріалів порнографічного характеру та інших матеріалів, розміщення яких суперечить законодавству України. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд визначати зміст матеріалів сайтів Абонента на предмет відповідності законодавству України, а Абонент при цьому не позбавлений права в наданні Виконавцю доказів законності розміщення на власному веб-сайті тих чи інших матеріалів чи інформації, що перевіряються;
3.3.1.10. Розміщення на серверах віртуального хостингу Виконавця програмного забезпечення (бінарної коду, скриптів тощо), що виконує роль сервера або самостійного сервісу.
3.3.1.11. Недодержання вимог, передбачених Умовами надання послуг, або розміщення матеріалів, заборонених цими Умовами.
3.3.1.12. Розміщення на серверах Виконавця державних інформаційних ресурсів, а також Доменних імен, які обслуговують державні інформаційні ресурси.
3.3.2. Тимчасове припинення надання Послуг Виконавцем означає, що Виконавець має право тимчасово заблокувати доступ до Панелі керування послугами Абонента, та / або заблокувати частково або повністю надані Послуги.
3.3.3. Виконавець має право припинити Договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасною відправкою відповідного письмового електронного повідомлення, при порушенні Абонентом своїх обов'язків за цим Договором. Моментом розірвання Договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.
3.3.4. При підвищених (наднормативних) потребах Абонента до апаратних та інших ресурсів понад меж замовлених ним Послуг, або при порушенні Умов надання послуг - Виконавець залишає за собою право технічно обмежити обсяг ресурсів, які використовуватимуться Абонентом, до нормативних (оплачених) значень або запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента усунути відповідні порушення – припинити обслуговування Абонента з поверненням йому невикористаних грошових коштів.
3.4. Права Абонента:
3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про Послуги і додаткові платні сервіси.
3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг.

IV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених станом на момент надання Послуги, на умовах 100% передоплати.
4.2. Здійснюючи оплату через відділення банківської установи, Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер виданого Виконавцем рахунку-фактури, який ідентифікує оплачувані Послуги.
4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Про введення нових цін Виконавець повідомляє Абонента, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця. Нові ціни набирають чинності з дати опублікування відповідної ціни на сайті Виконавця. У разі зміни цін, внесена оплата за Послуги не перераховується.
4.4. Послуги вважаються оплаченими з моменту надходження коштів Виконавцю та оновлення відповідної інформації у панелі управління послугами Абонента на сайті або оновлення відповідної інформації в сервісі WHOIS.
4.5. Послуги з реєстрації Доменних імен надаються після отримання оплати, направлення Виконавцем повідомлення Абоненту про успішну активацію Послуг та оновлення інформації в сервісі WHOIS.
4.6. Виконавець має право на свій вибір відмовити у наданні Послуг Абоненту або обмежити його в деяких інструментах з оплати Послуг у випадках надходження Виконавцю від банківської установи або платіжної системи звернень (скарг, вимог, претензій) з приводу повернення оплати за Послуги на користь Абонента - платника.

V. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність чи безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення чи будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, які можуть бути заподіяні Абоненту в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, збоїв, недоступності послуг, DDoS чи інших атак на сервер або на мережу Абонента або Виконавця, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі чи передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує приймання пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесенню адреси такої мережі у списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.
5.3. Розмір відповідальності Виконавця перед Абонентом обмежується і не може перевищувати вартості фактично оплачених цим Абонентом послуг, більше ніж як за останні шість місяців.
5.3.1. Виконавець не несе відповідальності за дії, бездіяльність, сторонні сервіси або збої з боку третіх осіб, банківських і фінансових установ, платіжних систем.
5.4. Абонент приймає на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Послуг, що надаються. Зокрема, Абонент зобов'язується відшкодувати Виконавцю у повному обсязі всі збитки, завдані йому в результаті порушення Абонентом умов цього Договору або Правил надання послуг, а також відшкодувати інші витрати, понесені Виконавцем внаслідок таких порушень (зокрема, витрати на правову допомогу в разі, якщо судом буде встановлено факт порушення Абонентом чинного законодавства або прав чи законних інтересів третіх осіб).
5.4.1. Абонент несе повну відповідальність за шкоду, завдану протиправним використанням ним Послуг перед третіми особами у разі порушення ним прав цих третіх осіб.
5.5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого паролю і за збитки, які можуть створюватися внаслідок несанкціонованого його використання третіми особами.
5.6. Виконавець не є належним відповідачем або співвідповідачем за будь-якими зобов'язаннями, претензіям третіх осіб і витратами, пов’язаними з порушенням Абонентом (або іншими особами, які використовують його ім'я і пароль) умов цього Договору або вимог законодавства.
5.7. Виконавець розглядає правомірні запити Абонента щодо послуг, які йому надаються, і які направляються тільки з контактної e-mail адреси Абонента або зі службової області Панелі керування послугами після успішного проходження авторизації.
5.8. Реєстратор та Оператор реєстру не несуть ніякої відповідальності за наслідки використання, невикористання або неправомірного використання Доменних імен, які зареєстровані за їх допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими Доменними іменами або які  розміщуються на серверах Реєстратора. Реєстратор і Оператор реєстру не можуть бути залучені в судові суперечки щодо Доменних імен як відповідач.
5.9. Виконавець виконує виключно технічні функції і не набуває жодних прав на відповідні доменні імена і веб-сайти, а також не несе відповідальності за розміщення або за не розміщення Абонентом будь-яких матеріалів на його сайтах та за зміст таких матеріалів.
5.10. Абонент несе відповідальність за врегулювання будь-яких спорів, пов'язаних з наданням йому Послуг, і зобов'язується захистити Виконавця від будь-яких рекламацій, претензій та позовів з боку третіх осіб, що виникли в зв'язку з наданням йому Послуг. Абонент зобов'язується компенсувати Виконавцю всі понесені їм витрати (включаючи судові витрати), пов’язані з розглядом будь-яких спорів, претензій, рекламацій, позовів з боку третіх осіб, пов'язаних з наданням Абоненту Послуг, а також відшкодувати шкоду, завдану Виконавцю.
5.11. Абонент дає своє згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші).
5.12. Сторони погодилися вважати належним своє волевиявлення при укладенні цього Договору, якщо воно виражається шляхом:
 • проставлення Абонентом позначки про згоду з ним на сайті Виконавця;
 • підписання цього Договору Сторонами в електронній формі шляхом проставлення електронного цифрового підпису (ЕЦП) на Договорі.
Зазначені способи укладення цього Договору мають таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін на письмовому документі.
5.13. Сторони погодилися з тим, що підписання рахунків, актів виконаних робіт, змін і доповнень до цього Договору може здійснюватися шляхом проставлення Абонентом позначки про згоду про це на сайті Виконавця, з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), або ідентифікації волевиявлення Сторін за допомогою інших законних технічних (електронних) засобів, реалізованих Виконавцем.
5.14. Цей Договір не є значним правочином для Виконавця в розумінні Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

VI. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

6.1. Претензії Абонента щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати початку виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту звернення. Претензії від третіх осіб відносно надання послуг тому чи іншого Абоненту Виконавцем не розглядаються, окрім випадків, прямо передбачених законодавством. Виконавець залишає за собою право переадресовувати відповідним Абонентам обґрунтовані вимоги та звернення правовласників та інших осіб, які вважають свої права порушеними, про усунення таких порушень.
6.1.1. Виконавець згідно чинного законодавства не є суб'єктом, який розглядає спори про право. Зокрема, Виконавець не наділений повноваженнями підтверджувати або спростовувати:
 • достовірність або недостовірність інформації, розміщеної Абонентами на сайтах;
 • факти наявності або відсутності прав третіх осіб на ті чи інші об'єкти інтелектуальної власності, факти порушень Абонентами прав третіх осіб на торгові марки, на знаки для товарів послуг, на будь-які інші об'єкти права інтелектуальної власності, а також на Доменні імена.
6.2. У разі, якщо спір, що виник у зв'язку з реєстрацією або використанням Доменного імені, неможливо врегулювати згідно з пунктом 6.1. Договору, такий спір вирішується компетентним судом або іншим органом, уповноваженим його розглядати.
6.3. Абонент, який є Реєстрантом приватного доменного імені другого рівня у доменній зоні ".ua":
6.3.1. погоджується, що спори, перелік яких наведено у параграфі 4 Єдиної політики розгляду спорів у сфері доменних імен в домені .UA, що виникають з третіми особами стосовно приватного Доменного імені другого рівня в домені ".ua", реєстрантом якого він є (став), будуть вирішуватись в порядку обов'язкового адміністративного провадження Центром Всесвітньої організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва;
6.3.2. погоджується, його Доменне ім 'я може бути заблоковано, видалено або переделеговано  Реєстратором в порядку, передбаченому цим Договором, Єдиною політикою вирішення спорів у сфері доменних імен в домені .UA, Правилами Єдиної політики вирішення спорів у сфері доменних імен в домені .UA і Додатковими правилами Єдиної політики вирішення спорів у сфері доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), у тому числі на виконання рішень адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих відповідно до зазначених у цьому підпункті Політик і Правил.   

VII. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (або "форс-мажору"), про які Сторони не могли заздалегідь знати та / або інших непередбачуваних обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань і відбуваються незалежно від волі і бажання сторін.
До обставин непереборної сили відносяться (але не обмежуючись): пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, грабежі, аварії в системі енергопостачання і зв 'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, та їх існування (виникнення) посвідчено (підтверджено) органом, уповноваженим згідно законодавства засвідчувати обставини непереборної сили. До непередбачуваних обставин, що перешкоджають виконанню Договірних зобов'язань, відносяться (але не обмежуючись): вилучення серверів Виконавця на підставі відповідної судової ухвали, або постанови слідчого, аварія, протиправні дії третіх осіб, вибух, тощо.
7.2. Сторона, якій стало відомо про настання вищезазначених обставин, повідомляє про це іншу Сторону не пізніше п'ятнадцяти календарних днів з моменту виникнення таких обставин.
7.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на період, протягом якого такі обставини і їх наслідки діють.

VIIІ. МОМЕНТ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Абонент вправі в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів, у тому числі і попередня оплата за послуги, не здійснюється.
8.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абонента без роз'яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів такому Абоненту за повні місяці невикористаного часу Послуг віртуального хостингу, оренди віртуальних виділених серверів, виділених серверів. За Послуги з реєстрації (делегування) Доменного імені повернення коштів не здійснюється. Виконавець має право призупинити обслуговування всіх або кількох Послуг Абонента у разі ненадання Абонентом відповіді на повідомлення (адміністративне звернення) Виконавця протягом 48 годин з моменту відправлення йому повідомлення (адміністративного звернення) Виконавця. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати договір з Абонентом у разі порушення Абонентом цього Договору або Умов надання послуг.
8.3. Реєстрація Доменного імені підлягає припиненню, скасуванню або передачі іншій особі відповідно до будь-якої специфікації, регламенту чи політики, які повинен дотримуватись Виконавець як Реєстратор, або відповідно до будь-яких процедур Реєстратора або Реєстру в разі необхідності виправлення помилки Реєстратора або Оператора реєстру в Доменному імені або вирішення спорів, пов'язаних з зареєстрованим Доменним ім'ям.
8.4. Абонент має право протягом 30 днів з моменту оплати послуг (крім послуги реєстрації, трансферу та продовження Домену), у разі невідповідності якості послуг умовам цього договору, вимагати повернення грошей від Виконавця, які ним були оплачені. Після закінчення зазначеного строку замовлена та оплачена Послуга вважається наданою Виконавцем Абоненту належним чином, своєчасно і в повному обсязі, і Абонент втрачає право пред'являти претензії до Виконавця щодо якості, повноти, строків надання Послуги.
8.5. Договір набирає чинність з моменту його укладання і діє протягом 365 днів.
8.6. Ціна Договору складається з суми всіх платежів, отриманих Виконавцем від Абонента за надані Послуги протягом одного останнього року.
8.7. Виконавець має право в односторонньому порядку періодично переглядати окремі умови Договору чи технічні характеристики Послуг, що надаються Абонентам. У разі внесення Виконавцем змін до Договору Виконавець зобов'язується повідомити Абонента про це шляхом направлення йому відповідного повідомлення по e-mail або будь-яким іншим, прийнятим Сторонами способом і одночасно опублікувати зазначені зміни на своєму сайті.
8.8. В будь-якому випадку, незалежно від ознайомлення Абонента зі змінами в Договір за посиланням- запрошенням, направленому йому по e-mail або будь-яким іншим, прийнятим Сторонами способом, такі зміни набувають чинність через 30 календарних днів з моменту їх публікації на сайті Виконавця.
8.9. В разі згоди Абонента з змінами, цей Договір продовжує свою дію з урахуванням внесених змін.
8.10. У разі, якщо Абонент не згоден з опублікованими змінами в Договорі, він зобов'язується повідомити Виконавцю про свою незгоду офіційним листом з повідомленням про вручення або відправивши листа,  посвідченого його електронним цифровим підписом, в електронній формі. Договір припиняє дію з дати отримання такого повідомлення Виконавцем.
8.11. Укладаючи цей Договір, Абонент повністю і беззастережно погоджується з усіма Додатками до нього: Умовами надання послуг і Політикою конфіденційності.
8.12. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

ІХ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Додатки є невід 'ємними частинами цього Договору.
9.2. Додаток №1 - Умови надання послуг.
9.3. Додаток №2 - Політика конфіденційності.